הגלוי והנסתר בקלפי הארקנה הבכירה

הגלוי והנסתר בקלפי הארקנה הבכירה

 

קלפי הארקנה הבכירה מתארים תהליכים שמתבצעים ברמת הנשמה, תהליכים בהם הנשמה מקבלת על עצמה תפקיד או שיעור, אותו היא מתחייבת לעבור. שיעורים מהסוג הזה יכולים ללוות אותנו לתקופת זמן ארוכה, ולחזור שוב ושוב לחיינו עד אשר נבחר בצורה מודעת לעבור אותם. ניתן לחלק את התהליכים הללו לתהליכים גשמיים, תהליכים רוחניים ותהליכים שמחברים בין העולם הגשמי לעולם הרוח. כל הקלפים יכולים להשתייך לקטגוריה זו או אחרת, בעוד קלף השוטה מעצם הגדרתו אינו משוייך לקטגוריה גשמית או ארצית, שכן הוא מייצג את הנשמה עצמה, במסעה בין העולמות.

תהליכים גשמיים בארקנה הבכירה מיוצגים על ידי קלפים בעלי אופי ארצי, מוגדר או מסודר במסגרת המשמשת אותנו בחיי היום יום. תהליכים רוחניים בקלפי הארקנה הבכירה מיוצגים על ידי קלפים שמתעלים מעל הצרכים הארציים ומגלים משמעות רוחנית מעבר למשמעות הארצית המתוארת בקלף. תהליכים שמחברים בין שני העולמות, מיוצגים בקלפים בהם מופיעים אלמנטים של שמיים וארץ.

כפי שניתן לראות בטבלה המצורפת, החלוקה אינה מתבצעת על פי הסדר המספרי של הקלף, אלא על פי משמעותו ודרגתו הרוחנית:

תהליכים גשמיים

תהליכים המחברים בין הגשמי לרוחני

תהליכים רוחניים

הקיסרית (3)

הקוסם (1)

הכהנת (2)

הקיסר (4)

האוהבים (6)

התלוי (12)

הכהן (5)

הכוח (8)

המוות (13)

המרכבה (7)

הנזיר (9)

המיזוג (14)

הצדק (11)

הגלגל (10)

הכוכב (17)

השמש (19)

השטן (15)

הירח (18)

העולם (21)

המגדל (16)

יום הדין (20)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

העולם הגשמי בו אנו חיים מבוסס על הגדרות. קבוצת הקלפים הגשמיים מתארת אמצעים בהם משתמש האדם על מנת להגדיר את עצמו ואת העולם בו הוא חי. באמצעות קלפים אלה שמתארים הגדרות גשמיות, אדם משייך או מבדל את עצמו מאנשים ומקבוצות, ותוחם את עצמו ואת היכולות שלו במסגרות שקבע מראש.
הקיסרית- מסמלת את דמות האישה, הגדרות ויכולות נשיות; הקיסר- את דמות הגבר, הגדרות ויכולות גבריות, בעוד קלף המרכבה- מסמל את דמות המתבגר, היורש שמנסה לקבל את השליטה לידיו טרם זמנו.
הכהן- מייצג את הממסד, שאותו יצר האדם על מנת למצוא לו יועצים בתחומים שונים (רפואה, השכלה, דת), וקלף הצדק- שמייצג את מערכת המשפט, הגדרות של צדק גשמי והענשתו של מי שאינו הולך בתלם.
השמש- מסמל את התלות בשמש כמקור לחיים; וקלף העולם- תחימת גבולות ומסגרות, מיקום האדם בתוך תחום המחייה שלו.

קבוצת הקלפים המחברת בין העולם הגשמי לרוחני, מכילה אלמנטים משני העולמות, ומתארת את החיבור בין שמים וארץ. בקלף הקוסם למשל, מופיעים כל ארבעת היסודות מהארקנה המשנית: גביע, חרב ומטבע מונחים על שולחנו, והוא אוחז את המטה בידו. בעזרת המטה הוא מקבל ידע משמים ומעבירו לארץ, ובכך מחבר בין עולם הרוח לעולם החומר בו הוא חי.
קלף האוהבים וקלף השטן מתארים את דמות הגבר ודמות האישה מהקבוצה הקודמת, כאשר הם מגיעים לקבל החלטה גורלית משותפת, ואת ההשגחה העליונה צופה בהם לטוב ולרע.
בקלף הכוח יש שימוש באמצעים רוחניים (בדמות סימן האינסוף מעל ראש האישה) על מנת לשלוט ביצרים פיזיים. סימן האינסוף חוזר גם מקלף הקוסם, ששייך לאותה קבוצת קלפים.
בקלף הנזיר מתבצע חיפוש אחר משמעות החיים לכיוון פנימה, בעוד בקלף הגלגל החיפוש אחר משמעות משנה את כיוונו לנסיבות חיצוניות.
קלף המגדל מתאר עקרונות והגדרות אנושיות שלא עמדו במבחן המציאות ונפסלו מלמעלה.

קבוצת הקלפים הרוחניים מתארת מושגים בעלי איכויות רוחניות בלבד, שבפני עצמם אינם באים לידי ביטוי בגוף הפיזי, אלא מתבטאים רק ברמת התפיסה הרוחנית. הכהנת- ידע נסתר, התלוי- הקרבה, המוות- שינוי, המיזוג- פשרה, הכוכב- כנות, הירח- קושי/פחד, ויום הדין- שיפוט עצמי ורוחני.

החלוקה לקבוצות ודרגתן הרוחנית של הקבוצות מתארת למעשה את התפתחות האנושות:

בתחילה האדם שם את עצמו בחוקים ומסגרות חברתיות, בכדי לבדל אנשים וקבוצות ולשלוט בפרטים המרכיבים את החברה האנושית, מה שבא לידי ביטוי בקבוצת הקלפים הגשמיים.
בהמשך חיפש האדם משמעות לתופעות שלא יכל להסביר רק באמצעות עולם החומר, והכניס את האלמנט הרוחני לעולם הפיזי, כפי שבא לידי ביטוי בקבוצת הקלפים המחברים בין העולם הגשמי לעולם הרוח.
ובשלב השלישי חקר האדם את עולם הרוח בנפרד מעולם החומר, וגילה את אבני הבניה של עולם הרוח, בהן השתמש לצורך התפתחות רוחנית כאינדיבידואל וכחברה.

עקרון מה שלמעלה הוא שלמטה (ומה שלמטה הוא שלמעלה) גורס שמבנה העולמות ומערכות החיים השונות הקיימים בעולמנו דומים ומזכירים מאוד את אלו הקיימים במקומות אחרים ביקום. על פי עקרון זה, עולם החומר דומה במבנהו ובתפקודו לעולם הרוח, ומשמש כדמות מראה חומרית לתהליכים רוחניים.

חוק הסיבה והתוצאה למשל, בא לידי ביטוי בשני העולמות:

בקלף הצדק, החוק בא לידי ביטוי ברמה חומרית- עקרונות השיפוט המוסרים מועברים לערכאות חיצוניות שיצר האדם, שנועדו לעזור לו לקבוע מערכת של חוקים חברתיים הנוגעים לכלל האנושות. למשל- אדם לוקח אחריות על מעשיו ומשלם באמצעים חומריים (כלא, קנס כספי) על פגיעה חומרית או פיזית באדם אחר.

בקלפי האוהבים והשטן, וגם בקלפי הנזיר והגלגל, החוק בא לידי ביטוי באופן שמשלב בין הרוח לחומר- האדם מבין את נושא האחריות האישית והשפעתה על גורלו, כאשר הוא מבין שכל דבר שקורה לו בעולם החומר נובע מבחירה אישית שלו. כאשר האדם מקבל על עצמו את האחריות לבחירותיו, הוא מפסיק להאשים אנשים אחרים או נסיבות חיצוניות במה שקורה לו, ומתחיל לפעול על פי צו פנימי שמאפשר לו להפיק תועלת מהבחירה שלו.

ובקלף יום הדין, החוק בא לידי ביטוי ברמה רוחנית, עבור מי שהתפתחותו הרוחנית מאפשרת לו להכיל את המסר- האדם לוקח אחריות על בחירות שביצעה נשמתו ברמה לא מודעת ובגלגולים קודמים. בשלב זה האדם אינו מנסה להפיק תועלת ממעשיו, ומתחיל לפעול למען רווחת הכלל במקום למען רווחתו האישית, תוך הכרה בקשרים עקיפים וישירים בין כל דבר ודבר שקורה בעבר, בהווה ובעתיד, בעולמו האישי או מחוצה לו.

גם הבינה האנושית באה לידי ביטוי בהתפתחות בין שלוש קבוצות הקלפים. בינה היא היכולת ללמוד, להסיק מסקנות ולקבל החלטות, והיא מבוססת על שלושה עקרונות בסיסיים: חכמה- מה שאדם לומד מנסיונם של אחרים, תבונה- מה שאדם לומד מנסיונו שלו, ודעת- רוח הקודש, הניצוץ האלוהי.

החכמה, שמבוססת על למידה מנסיונם של אחרים, באה לידי ביטוי בקבוצת הקלפים הגשמיים, בה האדם לומד כיצד לפעול על פי מערכת של חוקים חברתיים. הוא לומד מהוריו ומורי הדרך שלו (הקיסר והקיסרית), דרך תפקודן של מערכות ממסדיות בחייו (הכהן והצדק), ודרך האופן בו הוא מגדיר את עצמו תחת מסגרות אלה (המרכבה, השמש, העולם).

התבונה, שמבוססת על למידה מנסיון עצמי, באה לידי ביטוי בקבוצת הקלפים שמחברים בין הרוח לחומר, בה האדם לומד כיצד לפעול על פי בחירותיו שלו. הוא מבצע בחירה לטוב (האוהבים) ולרע (השטן), רוכש ידע אישי (הנזיר), מקבל אחריות על הידע שרכש (הקוסם), ובוחן את השימוש בידע שרכש בדרכים שונות בחייו (הכוח, הגלגל, המגדל).

והדעת, היא ההשראה האלוהית, באה לידי ביטוי בקבוצת הקלפים הרוחניים, בה לומד האדם את השפעותיהן של תפיסות רוחניות על כלל האנושות. הוא מתחבר לספריה האקלקטית (הכהנת), מקריב את עצמו לטובת הכלל (התלוי), מכיר בשינוי כחלק בלתי נפרד מהקיום (המוות), עומד על משמעות האמונה והכנות העצמית (הכוכב) מגיע לפשרות עם עצמו בעזרת הדרכה עליונה (מיזוג), מתמודד עם מכשולים רוחניים (הירח), ומוצא הארה (יום הדין).

 
 
קישור ישיר למאמר: http://reshef-keshef.co.il/הגלוי-והנסתר
 
 
 
 

אין תגובות

No comments yet

*שם

*דוא"ל (לא יפורסם)

אתר